Thời khóa biểu

Số 13: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 02/3/2020.

Số 13: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 02/3/2020.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Số 12: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 03/02/2020.

Số 12: Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 03/02/2020.

Lượt xem:

Thời khóa biểu chính khóa Thời khóa biểu học thêm [...]

Thời khóa biểu học kỳ 2 (số 11 thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 06/01/2020.

Thời khóa biểu học kỳ 2 (số 11 thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 06/01/2020.

Lượt xem:

Xem TKB tại đây [...]

Thời khóa biểu học kỳ 2 (số 10 thay đổi) thực hiện từ thứ 3, ngày 31/12/2019.

Thời khóa biểu học kỳ 2 (số 10 thay đổi) thực hiện từ thứ 3, ngày 31/12/2019.

Lượt xem:

Xem tại đây [...]

Thời khóa biểu số 09 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 16/12/2019.

Thời khóa biểu số 09 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 16/12/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu số 08 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 02/12/2019.

Thời khóa biểu số 08 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 02/12/2019.

Lượt xem:

Xem tại đây [...]

Thời khóa biểu số 07 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 04/11/2019.

Thời khóa biểu số 07 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 04/11/2019.

Lượt xem:

Xem tại đây [...]

Thời khóa biểu số 06 (thay đổi) thực hiện từ thứ 3, ngày 15/10/2019.

Thời khóa biểu số 06 (thay đổi) thực hiện từ thứ 3, ngày 15/10/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu số 05 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 14/10/2019.

Thời khóa biểu số 05 (thay đổi) thực hiện từ thứ 2, ngày 14/10/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu số 04 (thay đổi) thực hiện từ chiều thứ 2, ngày 16/9/2019.

Thời khóa biểu số 04 (thay đổi) thực hiện từ chiều thứ 2, ngày 16/9/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu số 03 (buổi chiều) thực hiện từ thứ 4, ngày 04/9/2019.

Thời khóa biểu số 03 (buổi chiều) thực hiện từ thứ 4, ngày 04/9/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Thời khóa biểu số 02 năm học 2019-2020 thực hiện từ thứ 2, ngày 26/8/2019.

Thời khóa biểu số 02 năm học 2019-2020 thực hiện từ thứ 2, ngày 26/8/2019.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây [...]

Trang 1 / 212