THÔNG TIN - Ban Giám Hiệu

NGUYỄN QUỐC THANH Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 02623 603203

quocthanheakar@gmail.com

NGUYỄN HỮU MINH Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 02628 595969

nguyenhuuminhtqt@gmail.com

THÁI LIN Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 02623 602168

thailin@thpt-tranquoctoan-daklak.edu.vn

NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 02623 603777

ndinhthien@gmail.com