Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT – Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download (PDF, Unknown)