Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar 25-10-2019 Tải về
2 Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP 31-08-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP về việc cấp phát chế độ chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn, ở học sinh và hỗ trợ chi phí học tập Tải về
3 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT – Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 22-08-2018 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT - Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
4 Công văn góp ý chương trình môn học 2018 04-04-2018 Các đồng chí lấy về và làm theo hướng dẫn Tải về
5 Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy áp dụng từ 20/10/2017 (sở GD&ĐT) 24-10-2017 Công văn tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của sở gửi. Tải về
6 Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-10-2017 Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về
7 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 01-09-2017 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 Tải về
8 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT – Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 09-06-2017 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
9 360/HD-SGDĐT 14-03-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
10 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập 16-09-2015 Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015. Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Tải về
11 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
12 55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
13 Điều chỉnh nội dung dạy học 07-08-2011 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
14 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
15 28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
16 PPCT THPT 10-10-2008 Phân phối chương trình THPT Tải về
17 Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk 582-QĐ-TTg, 28-04-2017 Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk Tải về
18 Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018 Năm 2018 Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018 Tải về