Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Danh mục mã trường, khu vực ưu tiên, mã xã khó khăn và đặc biệt khó khăn trên cả nước 2018 Tải về
2 Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP 31-08-2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP về việc cấp phát chế độ chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn, ở học sinh và hỗ trợ chi phí học tập Tải về
3 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT – Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 22-08-2018 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT - Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
4 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019 17-08-2018 Số 3521/BGDĐT-GDTrH, ngày 17/8/2018 - Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019 Tải về
5 Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2018 11-07-2018 Tải về
6 Công văn góp ý chương trình môn học 2018 04-04-2018 Các đồng chí lấy về và làm theo hướng dẫn Tải về
7 Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy áp dụng từ 20/10/2017 (sở GD&ĐT) 24-10-2017 Công văn tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của sở gửi. Tải về
8 Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-10-2017 Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về
9 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 06-09-2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 Tải về
10 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 01-09-2017 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 Tải về
11 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT – Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 09-06-2017 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
12 360/HD-SGDĐT 14-03-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
13 Thi HSG Internet cấp tỉnh 03-03-2017 Công văn tổ chức cuộc thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh và Vật lí qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 Tải về
14 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập 16-09-2015 Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015. Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Tải về
15 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
16 55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
17 Điều chỉnh nội dung DH 07-08-2011 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
18 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
19 28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
20 PPCT THPT 10-10-2008 Phân phối chương trình THPT Tải về
21 04/2017/TT-BGDĐT; 417/BGDĐT-KTKĐCLGD 25-01-2017; 10-02-2017 Thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Tải về
22 Hướng dẫn công tác tuyển sinh nằm 2018 và Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 05-2017-TT-BGDĐT; 899-BGDĐT-GDĐH Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Hướng dẫn 899/BGDĐT-GDĐH, ngày 09/03/2018 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Tải về
23 Quy chế thi THPT quốc gia và Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 04-2017-TT-BGDĐT; 04-2018-TT-BGDĐT 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 Thông tư ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; 04/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Tải về
24 05/2017/TT-BGDĐT; 603/BGDĐT-GDĐH 25-01-2017; 17-02-2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 Tải về
25 Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk 582-QĐ-TTg, 28-04-2017 Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk Tải về
26 Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018 Năm 2018 Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018 Tải về
27 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 328-HD-SGDĐT, ngày 12-3-2018 Để tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của các đơn vị đạt kết quả, tạo sự thống nhất chung giữa các cụm thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau: Tải về